Skip to ContentSkip to Navigation

Fenomeen International Art Camp

event photo

Graach haw ik it mei dy oer it fenomeen International ArtCamp. Ik haw as lûdskeunstneres nei ferskate ArtCamps west en wie sa ûnder de yndruk dat ik it ynysjatyf naam haw om in ArtCamp yn Tytsjerk op te setten.

Wêr we it oer hawwe kinne:
Wennest yn Tytsjerksteradiel en wolst witte hoe ast meidwaan kinst tidens it ArtCamp yn Tytsjerk? Hast ideeën en ynternasjonale konneksjes foar it ArtCamp yn Tytsjerk? Bist sels keunstner en wolst ynformaasje oer dizze ArtCamps? Wolst überhaupt witte wat in ArtCamp is? Wat is de rol fan de omjouwing/it plak/natuer fan it ArtCamp?
Liket my leuk om it hjiroer te hawwen!

Languages
Dutch, Frisian, English
Responds
Within three days
More information
http://www.artcamptytsjerk.nl
Google translate
Location
Tytsjerk
Date
Negotiable
Rated
-

More about Reina

profile photo

Reina van der Meer

Hoi! Myn namme is Reina Rodina van der Meer. Lûdskeunstneres (ik spylje fioele, piano, sjong en kombinearje dit mei omjouwingslûden dy't ik opnim), inisjatyfnimmer International ArtCamp Tytsjerk/Fertellendeweis, Masterstudint Humanistiek yn Utert....

VIew profile
Sluiten